Brønn

Byggearbeider
Rørleggertjenester
Elektrikertjenester
Gravearbeider

Brønn

Det kan bores etter grunnvann både i løsmasser og fjell. Grunnvannsbrønner i løsmasser gir normalt de største vannmengdene, men der det ikke finnes egnede løsmasser er boring i fjell en mulighet for uttak av grunnvann. Dette er ofte tilfelle for spredt bosetning og fritidsboliger.

Ifølge Lov om vassdrag og grunnvann tilhører grunnvannet eieren av den grunn som grunnvannet befinner seg i eller under.

En god borebrønn gir tilgang på rent og klart drikkevann, men dette er avhengig av riktig plassering og brønnutforming.

Hvordan fungerer en borebrønn?

«I fjell skjer grunnvannsstrøming hovedsaklig i sprekker og hulrom i berget. I en borebrønn i fjell opptrer vannet tilsvarende. Vann strømmer inn i brønnen langs noen få av sprekkene som kuttes av borrehullet. Noen steder vil vannet stå som en stråle, mens andre steder renner og pipler vannet inn.»

Vi tilbyr

  • Brønnboring
  • Pumper
  • Rensing av vann