Petter Melgaard Sørlie

Petter Melgaard Sørlie

Systematiker
Odd Gulbrandsen

Odd Gulbrandsen

Daglig leder
Krenare Hoxha

Krenare Hoxha

KS-ansvarlig

Agreements

Det siste tiåret har håndverksbransjen stadig blitt gjenstand for nye offentlige krav. Selv om hensikten med kravene er gode, og for eksempel miljøorganisasjonene jubler, er ofte byggebransjen selv skeptisk til følgene av de  stadig nye kravene når de kontinuerlig skifter og nye trer i kraft. Årsaken til det er at man ser hvordan, spesielt, dokumentasjonskravene er ressurskrevende og at dette gjenspeiler seg i at håndverkstjenester blir dyrere og dyrere. Det er for eksempel ikke enkelt for unge mennesker  å komme seg inn på boligmarkedet i dag. I tillegg blir det mer fristende for folk å benytte seg av useriøs billig arbeidskraft. Noe som fort kan straffe seg ved dårlig utførelse og/eller ved salg av boligen.

Vi kan alle mene mye om dette, men realiteten er at om Lynn Entreprenør A/S ønsker å opptre blant de seriøse aktørene og samtidig være konkurransedyktige, må de benytte systemer som både tilfredsstiller myndighetskrav og samtidig rasjonaliserer administrasjonskostnadene så sterkt at man greier å holde seg i det nedre prissjiktet. Dette er en balansegang som er krevende.

Lynn entreprenør A/S ønsker å benytte sin tid til å utføre kvalitets-håndverk på mest mulig rasjonelle måte. Vi er svært konfliktsky, og ønsker at økonomisk mellomværende mellom våre kunder og oss skal foregå ryddig og uten konflikt.

Ved å være kunde hos Lynn Entreprenør A/S kan du velge ut fra følgende samarbeidsform:

  1. Regningsarbeider (sann pris)

Dette er den mest brukte samarbeidsformen. Den benyttes på de fleste mindre oppdrag, men også ofte på mellomstore og store oppdrag også. Du, som kunde, betaler ikke for sikkerhetsmarginer som blir lagt inn i faste priser- i tillegg er metoden ryddig, rettferdig og konfliktfri. Vi anbefaler sterkt at du tar kontakt med en av våre tidligere kunder for å høre hvordan de opplevde denne.

Vi mottar godtgjørelse for den tiden vi bruker ifm. med oppdraget vi utfører for deg som kunde. Timesverk, transportkostnader og andre kostnader ( for eksempel materialer ) vi har i din tjeneste faktureres fortløpende på spesifiserte fakturaer (les om vårt fakturasystem) som du mottar hyppig. For faste kunder eller større prosjekt vil vi sammen enes om en rammeavtale som skal være gjeldene i en bestemt tidsperiode.

Metoden resulterer i at du betaler en sann pris for de tjenestene du mottar. I tillegg godtgjøres du med en stor andel av våre opptjente leverandør og grossistrabatter- og dette kommer deg til gode.

Ved større prosjekt er vi ofte villige til å delta i et uforpliktende  budsjettarbeide sammen med kundene slik at man får en pekepinn om hvilke kostnader man kan forvente. Man kan også utføre et uforpliktende overslag over arbeidene.

Den hyppige faktureringen gjør at du som kunde til enhver tid kan følge forbruk opp mot det som er tilgjengelig av ressurser for benyttelse av oss som leverandør av disse tjenestene.

Et viktig moment med denne samarbeidsformen er at det muliggjør betydelig eigeninnsats fra deg som kunde dersom det er ønskelig.

  1. Fastpris

En fastpris er samarbeidsform hvor man detalj – spesifiserer en leveranse og hvor entreprenør iberegner en sikkerhetsmargin da man ikke kan forutse medgåtte kostander nøyaktig. Det er også vanlig at man tar forbehold om forhold man kan forvente at kan oppstå underveis i arbeidet. Lynn Entreprenør A/S tar aldri forhåndsbetalt, vår regel er at verdien det faktureres for, skal være tilført eiendommen/ kunden før det faktureres. Unntak til dette kan være oppføing av bolig iht. Bustadsoppføringslova hvor ofte kunde skal forhånds – innbetale et visst beløp.

En fastpris benyttes som regel på større oppdrag.

  1. Estimat

Dette er en kombinasjon av regningsarbeider og fastpris. På lik linje detalj – spesifiserer man en leveranse iberegnet en sikkerhetsmargin (og tar nødvendige forbehold), men fakturerer som regningsarbeider fortløpende og hyppig. Sluttsummen skal ikke overskride en forhåndsavtale prosentsats i forhold til det som er estimert, men blir sluttsummen lavere en estimert tilfaller dette kunden.

  1. Samhandlingsavtale

For større prosjekt kan vi anbefale denne metoden å samarbeide på. Metoden motiverer deg som kunde og oss som leverandør av tjenestene til å samarbeide tett om et rasjonelt, effektivt uført prosjekt uten at det går på bekostning av kvaliteten.

Prinsippet er, som fastpris eller estimat, at man detalj – spesifiserer leveransen innlagt nødvendige sikkerhetsmarginer og forbehold. Man fører et nøyaktig prosjektregnskap med innsyn ifra begge parter. Belastningen som legges inn i prosjektregnskapet er iht. den rammeavtale man inngår.

Til slutt gjør man det enkelt: Blir sluttsummen i prosjektregnskapet lavere enn den beregnede summen så deler du som kunde og vi som leverandører av tjenestene dette 50/50. Blir sluttsummen høyere enn forutsatt deler du og vi denne ekstrabelastningen 50/50.